Rautatientorin patsaat.

Likabehandling

I centrum för likabehandlingsarbetet är diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsa, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan personlig egenskap. I likabehandlingsplanen för stadens tjänster fastställs att mänskliga rättigheter utgör grunden för stadens funktionella likabehandlingsarbete. Likabehandlingsarbetet styrs av fyra centrala principer:

Intersektionalitet

Med intersektionalitet avses att människors liv och verksamhet påverkas av flera olika faktorer, såsom kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Samma egenskaper kan ibland förekomma även i situationer där människor utsätts för diskriminering.

Normmedvetenhet

Normmedvetenhet hjälper oss att förstå människors mångfald och underlättar vid möten med olika slags människor. Normer är antaganden om hurdana människor är och hurdana de borde vara. Normerna speglar majoritets världsbild. Detta innebär att minoriteter inte tas i beaktande i tillräcklig utsträckning exempelvis inom olika tjänster, eller att minoriteter behandlas annorlunda. En normmedveten approach gör normer synliga inom olika tjänster och gör det möjligt att bedöma normernas effekt på människors upplevelser av tjänster.

Delaktighet

Delaktighet innebär att människor har möjlighet att göra sin röst hörd i frågor som är viktiga för dem. Alla invånare i staden bör ha möjlighet att påverka utvecklingen av stadens tjänster och beslutsfattande. De bör höras, ses och mötas sådana som de är. Utan delaktighet är det inte möjligt att skapa de mänskliga rättigheternas Helsingfors.

Tillgänglighet

Inom Helsingfors stads likabehandlingsarbete innebär tillgänglighet social, fysisk, ekonomisk och digital tillgänglighet. Social tillgänglighet avser attityder, med vars hjälp man skapar en trygg och öppen atmosfär inom tjänsterna. Fysisk tillgänglighet avser att alla ska ha tillgång till tjänsterna: inom tjänsterna strävar man efter att avlägsna hinder för rörlighet och aktivitet och beakta behov i anslutning till sensoriska funktionshinder. Ekonomisk tillgänglighet innebär att en persons ekonomiska situation inte får påverka hans eller hennes möjligheter att använda tjänsterna. Digital tillgänglighet avser i synnerhet digitala tjänster och att alla kan använda webbplatser och mobilapplikationer. Till vardags avses med tillgänglighet ofta just digital tillgänglighet.

Flow festivaali illalla

Tjänsternas planer

De mänskliga rättigheternas Helsingfors är likabehandlingsplanen för stadens tjänster 2020–2021. Dess mål är att skapa världens mest fungerande stad med fokus på rättvisa, likabehandling och mänskliga rättigheter. Läs planen (pdf).