Category

Tasa-arvo

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehdään laajassa yhteistyössä

Vuosisaaren satama lintuperspektiivistä

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehdään laajassa yhteistyössä

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen.

Vuosisaaren satama lintuperspektiivistä

Helsinki on koonnut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi työryhmän, jossa asiaa edistetään laajassa yhteistyössä.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmässä on edustus kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi Helsingin syyttäjänvirastosta, Helsingin poliisilaitoksesta, HUSista, Lyömätön Linja/Miessakit Ry:stä, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Maria Akatemiasta, Monika-Naiset liitto ry:stä, Naisten Linjasta, Pääkaupungin turvakoti ry:stä, Rikosuhripäivystyksestä, Suvanto ry:stä, THL:stä. Työryhmän toimintakausi on viisi vuotta.

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, viestinnästä ja koulutuksesta. Ryhmä myös seuraa lähisuhdeväkivallan rikoslukumäärän kehitystä. Työryhmä myös selvittää minkälaista työtä pääkaupunkiseudun muissa kunnissa tehdään ja edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa.

Niinikään työryhmä käsittelee valtakunnallisten ehdotusten paikallista toimeenpanoa sekä oleellisia lainsäädännöllisiä muutoksia. Kokoonpano vastaa myös asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja viestintäkampanjoista.

Tavoitteena on, että kaupunkilaiset tulevat tietoisemmiksi palveluista ja avun kanavista ja heitä rohkaistaan avun piiriin. Väkivalta ilmiönä huomioidaan eri ryhmien näkökulmasta: lasten, nuorten, aikuisten, ikäihmisten, miesten, naisten ja muunsukupuolisten.

Koulutuksella halutaan lisätä työntekijöiden osaamista ja keinoja tunnistaa ja ottaa puheeksi eri palveluissa lähisuhdeväkivalta.

Ensimmäisenä toimintavuotena työryhmässä kuvataan lähisuhdeväkivallan nykytilanne Helsingissä; mitä ilmiö pitää sisällään, minkälaisia verkostoja on jo olemassa ja miltä lähisuhdeväkivalta ja tukipalvelut näyttävät kuntalaisten näkökulmasta. Kaupungissa tehdään toimintaympäristöanalyysi, joka on tarkoitus koota ja julkaista digitaaliselle alustalle. Keskeiseksi teemaksi on vuonna 2021 valittu koronaepidemia ja sen vaikutukset lähisuhdeväkivaltaan.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Petankin harrastajien yläfemmaläpsäytys

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa niin henkilöstö- kuin palvelupuolellakin. Tavoitteenamme on Helsinki, jossa jokaisella on oikeus olla, näkyä, kuulua, osallistua ja vaikuttaa sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta ja ilman pelkoa syrjinnästä.

Naistenpäivän infograafi 2021

Työväenopistossa päivitetään kevään aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Ruokaa laittava henkilö istuu pöydän ääressä kotonaan

Työväenopistossa päivitetään kevään aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen: ”Haluamme, että työväenopistossa on turvallinen ilmapiiri”

Musta mies väkijoukon keskellä Puhoksella.

Työväenopistossa päivitetään kevään aikana lakivelvoitteista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työryhmään kutsuttiin loppuvuodesta myös opiskelijaedustajia mukaan: yksi opiskelijaedustaja ilmoittautui ryhmään.

– Haluamme, että työväenopisto on paikka, jossa on turvallinen ilmapiiri ja johon jokaisen on helppo tulla, toteaa työryhmää luotsaava Sirkku Ikonen.

– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat vahvasti vapaan sivistystyön periaatteisiin.

Saavutettavuus on moniulotteista

Koska maailma muuttuu jatkuvasti, on tärkeää, että tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta keskustellaan jatkuvasti.

– Vaikka keskeinen periaatteemme on olla kaikille avoin, ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että kaikkien on yhtä helppoa osallistua toimintaamme ja että olemme aidosti saavutettavia, sanoo Ikonen.

Saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Fyysinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki pystyvät liikkumaan tiloissa esteettömästi, eivätkä aistivammat estä toimintaan osallistumista.

Esteet osallistumiseen voivat olla myös esimerkiksi taloudellisia tai liittyä palveluiden digitaalisuuteen. Ikosen mukaan palveluiden sosiaalinen ja psyykkinen saavutettavuuskaan ei aina ole itsestään selvää.

– Sosiaalisella ja psyykkisellä saavutettavuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä tai väheksymisestä.

Avoimia keskustelutilaisuuksia maaliskuussa

Osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitusta järjestetään maaliskuussa kaksi yleisölle avointa keskustelutilaisuutta. Keskustelut järjestetään verkossa ja ne toteutetaan Erätauko-dialogin periaatteiden mukaan.

Keskustelujen avulla pyritään saamaan tietoa, toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työväenopistossa.

Lisäksi työväenopisto toteuttaa kevään aikana asiakkaille suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn.

– On tärkeää kuulla suunnitelmaa varten monenlaisia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä, jotta voimme kehittää opistoa niin, että kaikki ovat meille aidosti tervetulleita.

Tule keskustelemaan kanssamme Teamsissa, onko Helsingin työväenopisto mielestäsi tasa-arvoinen ja yhdenvertainen paikka. Keskustelut pidetään 8.3. ja 10.3. ja ne ovat luottamuksellisia. Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

Ilmoittaudu 3.3. mennessä osoitteessa: https://forms.gle/LTsyEJ4zPrcnju7K6

Lisätiedot

Emmi Komlosi
emmi.komlosi@hel.fi
09 310 80210

Yhdenvertaisuuden tekijät -osahankkeeseen haetaan projektisuunnittelijaa

Pyörätuolissa oleva nainen siirtyy ulos metrosta

Yhdenvertaisuuden tekijät -osahankkeeseen haetaan projektisuunnittelijaa

Helsingin kaupunki on mukana oikeusministeriön koordinoimassa EU-hankkeessa Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality). Helsingin osahankkeessa selvitetään, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvät Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja miten ne  voidaan paremmin huomioida julkisten tilojen suunnittelussa erityisesti syrjinnälle alttiiden väestöryhmien näkökulmasta.

Hankkeeseen haetaan määräaikaista (9 kk) projektisuunnittelijaa. Hakuaika päättyy 22.2.2021. Lisätietoa paikasta Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Näkövammainen henkilö lukee pistenäytöltä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Helsingin kaupunki kartoitti vuoden 2020 lopulla helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kysely lähetettiin 3500 satunnaisotannalla valitulle  helsinkiläiselle. Kyselyyn vastasi hiukan yli 1000 henkilöä (vastausaktiiviisuus 29 %) – kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyn tuloksista saadaan tietoa myöhemmin keväällä. Tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.

Väliarvioinnin perusteella palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutuksessa on edistytty melko hyvin

Kaksi nuorta naista Puhoiksessa.

Väliarvioinnin perusteella palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutuksessa on edistytty melko hyvin

Ihmisiä puistossa.

Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnoissa 2019-2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2019. Se velvoittaa sekä kaupungin keskushallintoa että kaikkia toimialoja kehittämään kaupungin toimintaa ja palveluita tasa-arvoisempaan suuntaan.

Loppuvuonna 2020 toteutetussa sisäisessä väliarvioinnissa selvitettiin, kuinka suunnitelman 23 konkreettisessa toimenpiteessä on tähän mennessä edistytty: toteutuneiksi arvioitiin viisi toimenpidettä, kesken oleviksi 16 toimenpidettä, ja kaksi toimenpidettä oli vielä aloittamatta. Onnistumisia löytyi kaikilta toimialoilta.

Kaupungin tasa-arvotoimikunta käsitteli väliarviointiraporttia kokouksessaan 17.12. Toimikunta iloitsi monista edistysaskeleista, joita väliarviointi tuo esille ja kannusti kaupungin keskushallintoa ja toimialoja jatkamaan määrätietoista työskentelyä, jotta kaikki toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitelmakauden aikana.

”Vahva sitoutuminen tasa-arvotyöhön on entistäkin tärkeämpää tässä poikkeuksellisessa ajassa, jotta koronakriisin mukanaan tuomat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet eivät pääse nakertamaan sukupuolten tasa-arvoa”, totesi puheenjohtaja Kasper Kivistö.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman väliarviointiraportin pääsee kokonaisuudessaan lukemaan tästä.