Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ”Jämlik Helsingfors”. Webbplatsens adress är https://ihmisoikeudet.hel.fi,

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är helt förenlig med de lagstadgade tillgänglighetskraven.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 17.11.2020.

Bedömning av tillgänglighet

I utvärderingen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsinstruktion och metoder för att säkra webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av programmatisk tillgänglighetskontroll och manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Den programmatiska kontrollen har genomförts med hjälp av Siteimproves automatiska testverktyg och webbläsartillägg.

Extern expertrevision har utförts av affärsverket Servicecentralen Helsingfors.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Ansvarig för webbplatsens tillgänglighet är Helsingfors stadskansliet/kommunikationsavdelningen/ Nitin Sood, nitin.soood@hel.fi .

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post till nitin.soood@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära denna information per e-post nitin.soood@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons. Vår strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgnglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel  0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen. https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv