Rautatientorin patsaat.

Jämställdhet

I centrum för jämställdhetsarbetet står jämställdhetslagen, som förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. I enlighet med jämställdhetslagen är uppfattningen om kön i Helsingfors könsmångfald. Detta innebär att människor skiljer sig från varandra till sin könsidentitet och i hur de uttrycker sitt kön: kvinnor, män, interkönade, transpersoner, ickebinära, något däremellan eller helt utanför dessa slags kategorier.  Målet är att könsmångfald ska bli vardag inom stadens tjänster och att man i fortsättningen ännu bättre ska identifiera behoven hos invånare i staden som representerar alla kön och könsidentiteter.

Inom främjandet av jämställdhet rör man sig även i Helsingfors ständigt i en mer intersektionell riktning. Detta innebär att man samtidigt med kön även beaktar andra egenskaper som kan påverka invånarnas erfarenheter och exempelvis diskriminering. Dessa egenskaper kan exempelvis vara ålder, språk, ursprung, sexualitet och bakgrund. Främjande av jämställdhet kräver identifiering av olika maktpositioner och hierarkier och mod att avveckla diskriminerande strukturer.

Helsingfors jämställdhetsarbete utgör utöver jämställdhetslagen från expertis, samarbete, forskningsrön och stadens värden och strategi. Jämställdhet mellan könen har lyfts fram som ett viktigt mål i Helsingfors stads strategi för 2017–2021. Enligt strategin är Helsingfors vision att vara världens mest fungerande stad, som är byggd på jämställdhet och likabehandling. Inom strategin förbinder man sig även till att jämställdhet är en genomgående princip inom stadens verksamhet. Målet är att jämställdhet är en genomgående princip vid utvecklingen av tjänster och i stadens alla centrala funktioner. I jämställdhetsplanen för tjänster fastställs konkreta åtgärder för att främja jämställdhet inom stadens tjänster.

Flow festivaali illalla

Tjänsternas planer

Mot ett jämställt Helsingfors är jämställdhetsplanen för stadens tjänster år 2019–2021. I planen har man samlat konkreta åtgärder för att i praktiken stärka invånarnas jämställdhet inom stadens tjänster och verksamhet. Läs planen (pdf).