Handikapprådet

Är Helsingfors stad världens mest fungerande stad även för invånare med olika funktionsnedsättningar; personer med rörelsehinder och funktionshinder?

Handikapprådet främjar likabehandling och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka i Helsingfors och tar ställning i frågor som rör personer med funktionsnedsättning:

  • välmående och hälsa
  • delaktighet och möjligheter att påverka
  • levnadsmiljö och boende
  • mobilitet och tjänster.

Handikapporganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, Helsingfors stads förtroendevalda och verksamhetsområdenas experter är medlemmar i samarbets- och inflytelseorgan.

Sekreterare för handikapprådet är Helsingfors stads handikappombudsman Tiina Lappalainen.

Förverkligande av rättigheter för invånare med funktionsnedsättning

Helsingfors stad förverkligar med hjälp av sina tjänster på olika sätt lika delaktighet för invånare med funktionsnedsättning, garanterar grundläggande rättigheter och friheter och respekterar människovärdet hos personer med funktionsnedsättning.

För att uppnå äkta likabehandling och delaktighet kan staden på olika sätt använda rimliga anpassningar och positiv särbehandling för att förverkliga tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Handikappombudsmannen och handikapprådet följer upp att rättigheter och tjänster för personer med funktionsnedsättning förverkligas inom stadens beslutsfattande och i personernas vardag.

Ledamöter

Hörselskadade
Anneli Salmevaara
Helsingin Kuuloyhdistys ry
anneli.salmevaara(at)gmail.com

Synskadade
Ibrahim Milanovic
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
ibrahim.milanovic(at)gmail.com

Rörelsehandikappade
Leena Simola-Nikkanen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
leena.simola-nikkanen(at)hiy.fi

Utvecklingsstörda
Timo Martelius
Kehitysvammatuki 57 ry
timo.martelius(at)tiera.fi

Neurologiska
Kristiina Karhos
Helsingfors och Nylands neuroförening
kristiina.karhos(at)gmail.com

Långtidssjuka /
per sjukdom (2 representanter)

Aulikki Rautavaara
Uumu ry
arautava(at)welho.com

Pirkko Hyvärinen
Helsingin Reumayhdistys ry
pihyvari(at)welho.com

Mentalvården
Ann- Christine Mattsson
Psykosociala föreningen Sympati rf
annchristine.mattson(at)gmail.com

Handikappade barn och unga
Samuli Tsupari
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
samuli.tsupari(at)hotmail.fi

Övriga och allmänna organisationer
Susanna Haapala
Kynnys ry
susanna(at)assistentti.info

Medlemmar som representerar stadens sektorna

Fostrans- och ultbildningssektorn
Expert Heidi Halkilahti
heidi.halkilahti(a)hel.fi

Stadsmiljösektorn
Projektchef Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi

Kultur- och fritidssektorn
Utvecklingsplanerare Tiina Larva
tiina.larva(a)hel.fi

Social- och hälsovårdsektorn
Chef för socialt arbete för handikappade Jonna Weckström
jonna.weckstrom(a)hel.fi

Stadens förtroendevalda medlemmar

Justus Mollberg, Vänstern
Ordförande
Tel. 040 5926111
justusmollberg(at)gmail.com

Pia Hytönen, Samlingspartiet
pia.hytonen(at)hotmail.com

Niina Halonen-Malliarakis, De Gröna
halonenmalliarakis(at)icloud.com

Arzu Caydam-Lehtonen, SDP
arzu.caydam1(at)hotmail.com

Heikki Kaislanen, Sannfinländerna
hkaisla1(at)gmail.com

Sekreteraren
Handikappombudsman Tiina Lappalainen
tiina.lappalainen(at)hel.fi
Tel. (09) 31036086