Helsingin vammaisneuvosto  esite

Onko Helsingin kaupunki maailman toimivin kaupunki myös eri tavoin vammaisten; liikkumis- ja toimimisesteisten kaupunkilaisten kannalta?

Vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten:

  • hyvinvointiin ja terveyteen
  • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
  • elinympäristöön ja asumiseen
  • liikkumiseen ja palveluihin.

Yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimessä on mukana vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan edustavia vammaisjärjestöjä, Helsingin kaupungin luottamushenkilöitä sekä toimialojen asiantuntijoita.

Vammaisneuvosto vaikuttaa päättäjiin, antaa lausuntoja ja esityksiä kaupungin toiminnan valmisteluun sekä seuraa palvelujen toteutumista

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii Helsingin kaupungin vammaisasiamies Tiina Lappalainen.

Vammaisten kaupunkilaisten oikeuksia toteuttamassa

Vammaisneuvosto seuraavat vammaisia henkilöitä koskevien oikeuksien ja palvelujen toteuttamista kaupungin päätöksenteossa ja vammaisten henkilöiden arjessa.

Vammaisneuvosto seuraa ja edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteuttamista Helsingissä. Sopimuksen tarkoituksena on taata täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti eri tavoin vammaisille kaupunkilaisille kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. YK:n vammaissopimus ratifioitiin Suomessa 10.6.2016.

Vammaisneuvosto vaikuttaa ja edistää eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja positiivisen erityiskohtelun toteuttamista. Yhdenvertaisuuslaki (2015) kieltää suoran ja välillisen syrjinnän mm. vammaisuuden, terveydentilan, iän tai muun ihmisen ominaisuuden perusteella.

Sivun kuva yllä: Laura Oja