Ihmiset piknikillä Espalla.

Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommitténs uppgift är att främja likabehandlingen i all stadens verksamhet och service. Målet med kommitténs arbete är även att integrera likabehandling och konsekvensbedömning ur ett likabehandlingsperspektiv så de blir genomgående principer i all Helsingfors verksamhet.

Kommitténs centrala uppgift är att följa upp med hur tjänsternas likabehandlingsplan verkställs och framskrider. Kommitténs uppgiftsområde innehåller även främjande av icke-diskriminerande och jämlik behandling i stadens tjänster. Likabehandlingskommittén startade sin första mandatperiod på hösten 2017.

Likabehandlingskommittén är utsedd av stadsstyrelsen och har sju förtroendevalda från olika partier. Likabehandlingskommitténs arbete bereds av en föredragande som även ansvarar för koordinering av funktionellt likabehandlingsarbete ute i staden. Kommittén möter med ungefär en månads mellanrum förutom under sommarmånaderna.

Likabehandlingskommittén samarbetar tätt med jämställdhetskommittén och vid behov även med stadens råd. För att kunna genomföra sina uppgifter hör likabehandlingskommittén experter och ger utlåtanden.

Ledamöter

Ledamöter
Ersättare
Päivi Kiili-Laakko, Samlingspartiet Enni Ikonen
Katja Mannerström, De Gröna, viceordförande Tommi Vilppula
Milo Toivonen, De Gröna Tekla Kosonen
Anita Hellman, SDP, ordförande Timo Kontio
Jonne Juntura, SDP Arja-Katariina Ylänkö
Binar Mustafa, Vänstern Elina Vainikainen
Byoma Tamrakar, SFP Pentti Pieski